SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Ceník úschov

K stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za přijímání věcí do úschovy a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s přijímáním věcí do úschovy se použije vedle vyhlášky č. 330/2001 Sb. i vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví ve znění pozdějších změn.

Výše odměny exekutora za přijetí věcí do úschovy se určuje pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty, přičemž tarifní hodnotou je obecně hodnota předmětu úkonu.

Odměna exekutora za přijetí věcí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě činí nejméně 1 000 Kč, jinak:
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty
1,2 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty
0,6 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty
0,4 %,

z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty
0,2 %,

z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty
0,1 %,

částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.
Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi činí odměna exekutora 1 500 Kč.
V souvislosti s přijímáním věcí do úschovy má exekutor vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu hotových výdajů, náhradu za promeškaný čas a náhradu za doručení písemnosti.
Náhrada hotových výdajů při přijímání věcí do úschovy
V souvislosti s přijímáním věcí do úschovy náleží exekutorovi náhrada účelně vynaložených hotových výdajů. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. Není-li dohodnuto jinak výše náhrady cestovních výdajů se řídí zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších změn.
Exekutor se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá. Klient pak při vyúčtování nemůže požadovat specifikaci těchto hotových výdajů a exekutor nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena, pokud se nedohodnou jinak.
Náhrada za promeškaný čas při přijímání věcí do úschovy
Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech prováděných na jiném místě než v kanceláři exekutora, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas strávený čekáním na provedení úkonu z důvodů na straně žadatele. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.
Náhrada za doručení písemností při přijímání věcí do úschovy
Doručuje-li exekutor písemnost, náleží mu náhrada za doručení písemností, která se sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje. Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.

Pro získání podobnějších informací o cenách nás kontaktujte nebo blíže prostudujte vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb. a 330/2001 Sb.