SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Ceník exekutorských zápisů

K stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za sepisování exekutorských zápisů a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů se použije vedle vyhlášky č. 330/2001 Sb. i vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví ve znění pozdějších změn.

Za sepsání exekutorského zápisu tedy exekutorovi náleží stejná odměna jako notáři za sepsání notářského zápisu.

Výše odměny exekutora za sepsání exekutorského zápisu se určuje pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty, přičemž tarifní hodnotou je obecně hodnota předmětu úkonu.

Odměna exekutora za sepsání exekutorského zápisu o právním úkonu, včetně vydání jednoho stejnopisu exekutorského zápisu činí:
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty
2,0 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty
1,2 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty
0,6 %,

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty
0,3 %,

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty
0,2 %,

z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty
0,1 %,

z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty
0,05 %.

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, činí odměna exekutora 3 000 Kč.
Odměna exekutora za sepsání exekutorského zápisu o právním úkonu činí vždy nejméně 800 Kč.
Odměna exekutora za sepsání exekutorského zápisu o právním úkonu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu exekutorského zápisu činí:
a) jde-li o osvědčení skutkových dějů a stavu věcí, vypočte se odměna exekutora z tarifní hodnoty stejně jako za sepsání exekutorského zápisu o právním úkonu (viz výše), odměna činí nejméně 3 000 Kč. Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi činí odměna exekutora až na výjimky 5 000 Kč.
b) jde-li o osvědčení o prohlášení, vypočte se odměna exekutora z tarifní hodnoty stejně jako za sepsání notářského zápisu o právním úkonu se svolením k vykonatelnosti nebo o darovací smlouvě. Nejméně však tato odměna činí 800 Kč.
Vyhotovení výpisu, stejnopisu a opisu exekutorského zápisu
Odměna exekutora za vydání výpisu z exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu 200 Kč. Obsahuje-li tento výpis z exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.
Odměna exekutora za vydání dalšího stejnopisu exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu exekutorského zápisu 100 Kč. Obsahuje-li tento stejnopis exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.
Odměna exekutora za vydání prostého opisu exekutorského zápisu a výpisu, opisu nebo potvrzení ze spisu činí za každou započatou stranu textu 30 Kč.
V souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů má exekutor vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu hotových výdajů, náhradu za promeškaný čas a náhradu za doručení písemnosti.
Náhrada hotových výdajů při sepisování exekutorských zápisů
V souvislosti se sepisem exekutorských zápisů náleží exekutorovi náhrada účelně vynaložených hotových výdajů. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. Není-li dohodnuto jinak výše náhrady cestovních výdajů se řídí zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších změn.
Exekutor se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá. Klient pak při vyúčtování nemůže požadovat specifikaci těchto hotových výdajů a exekutor nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena, pokud se nedohodnou jinak.
Náhrada za promeškaný čas při sepisování exekutorských zápisů
Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech prováděných na jiném místě než v kanceláři exekutora, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas strávený čekáním na provedení úkonu z důvodů na straně žadatele. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.
Náhrada za doručení písemností při sepisování exekutorských zápisů
Doručuje-li exekutor písemnost, náleží mu náhrada za doručení písemností, která se sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje. Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.

Pro získání podobnějších informací o cenách exekutorských zápisů nás kontaktujte nebo blíže prostudujte vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb. a 330/2001 Sb.