SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Ceník právní pomoci

K stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za poskytování právní pomoci a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci exekutorem se použije obdobně vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších změn.

Obecně platí, že odměna exekutora za poskytování právní pomoci se řídí jeho smlouvou s klientem (smluvní odměna); není-li odměna exekutora takto určena, řídí se ustanoveními výše uvedené vyhlášky o mimosmluvní odměně. Vedle nároku na odměnu má exekutor též nárok na náhradu hotových výdajů, náhradu za promeškaný čas a náhradu za doručení písemnosti.

Mimosmluvní odměna exekutora za poskytování právní pomoci vychází z tarifní hodnoty, za kterou se vesměs považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní pomoci, jichž se právní pomoc týká; za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku.

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní pomoci činí z tarifní hodnoty:
do 500 Kč -
250 Kč

přes 500 Kč do 1000 Kč -
500 Kč

přes 1000 Kč do 5000 Kč -
750 Kč

přes 5000 Kč do 10 000 Kč -
1000 Kč

přes 10 000 Kč do 200 000 Kč -
1000 Kč a 25 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč

přes 200 000 Kč -
5750 Kč a 25 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč

přes 10 000 000 Kč -
30 250 Kč a 25 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Za úkon právní pomoci se přitom například považuje:
převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, další porada s klientem přesahující jednu hodinu, písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé, sepsání právního rozboru věci, jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny apod.
U úkonů právní pomoci mimořádně obtížných, zejména je-li k nim třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní pomoci časově náročných může exekutor zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek. Naopak exekutor může snížit mimosmluvní odměnu až o polovinu.
Náhrada hotových výdajů při poskytování právní pomoci exekutorem
Exekutorovi náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní pomoci, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Není-li dohodnuto jinak výše náhrady cestovních výdajů se řídí zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších změn.
Exekutor se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní pomoci. Klient pak při vyúčtování nemůže požadovat specifikaci těchto hotových výdajů a exekutor nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena. Nedohodl-li se exekutor s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 75 Kč na jeden úkon právní služby.
Náhrada za promeškaný čas při poskytování právní pomoci exekutorem
Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech právní pomoci vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu nebo jeho bydlištěm, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut. Náhrada činí, není-li dohodnuto jinak, 50 Kč za každou i jen započatou půlhodinu. Dále exekutorovi náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní pomoci ve výši jedné poloviny mimosmluvní odměny za účast při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci, a za dostavení se k jednání, které se nekonalo, aniž byl o tom exekutor včas předem vyrozuměn.
Náhrada za doručení písemností při poskytování právní pomoci exekutorem
Doručuje-li exekutor písemnost v souvislosti s poskytováním právní pomoci, náleží mu náhrada za doručení písemností, která se sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje. Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.

Pro získání podobnějších informací o cenách právní pomoci nás kontaktujte nebo blíže prostudujte vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. a 330/2001 Sb.